Algemene reis en verkoopvoorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij AA Holiday Homes (hierna te noemen Agent) geboekte reizen. Afwijkingen hierop zijn niet van toepassing met uitzondering van door ons vooraf en duidelijk als zodanig omschreven aanpassingen. Eventuele aanvullende bepalingen als vermeld in de voor vertrek te ontvangen reisdocumenten (voucher) zijn mede van toepassing.

Agentschappen / Reisleiding

Wij werken op onze verschillende bestemmingen samen met particuliere eigenaren of partnerbedrijven. Zij vertegenwoordigen ons ter plekke maar werken onder eigen verantwoording. Voor eventueel met hen overeengekomen afwijkingen van het arrangement draagt agent geen verantwoording zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Aankomst en vertrekdag

De wisseldag kan per locatie verschillen en kan flexibel zijn. In de vooraf gestuurde informatie staat altijd aangegeven hoe laat de aankomsttijden zijn en wanneer u bij vertrek dient uit te checken.

Seizoensinvloeden

Vaak worden in het laagseizoen voorbereidingen getroffen om het seizoen op gang te brengen of af te ronden. U dient rekening te houden met een mogelijk beperkte openstelling van liften, pistes, winkels en uitgaansmogelijkheden, beperkter aanbod van overige faciliteiten en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming. Agent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke omstandigheden. Het hoogseizoen heeft als voordeel dat alles op volle toeren draait, het nadeel kan de drukte in bijvoorbeeld het verkeer of de volle skiklassen zijn. In de maanden januari, maart en april is het minder druk op de piste terwijl het weer en de sneeuwcondities dan vaak uitstekend zijn. Als u niet gebonden bent aan een bepaalde periode adviseren wij u in deze maanden uw vakantie te plannen.

Reisdocumenten

Wanneer u aan de betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u ca. 10 dagen voor vertrek een definitieve bevestiging en de overige reisinformatie. Deze bevestiging tesamen met uw betaling zijn het enige bewijs om aanspraak te maken op de reisovereenkomst. Wij raden u daarom aan om direct na ontvangst de reisdocumenten te controleren.

Eigen vervoer

Indien u later dan 19.00 uur verwacht aan te komen (op de wisseldag) op de plaats van uw bestemming, dient u de contactpersoon van het sleuteladres hierover tijdig van te voren te informeren. Agent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer u voor een gesloten deur arriveert na 20.00 uur, ook niet wanneer u al heeft aangegeven later aan te komen. Houdt u er rekening mee dat o.a. sneeuwkettingen, reserve brandstof, verbanddoos en reflecterende vestjes in sommige landen verplicht zijn. Komt u in het weekeinde aan na zaterdag 18.00 uur, dan kunnen eventuele gebreken aan de accommodatie soms niet voor maandagochtend in behandeling worden genomen. Indien u de borg eerder dan voor zaterdag 09.00 uur terug wilt ontvangen, dan dient u ter plekke met de desbetreffende accommodatieverschaffer of reisleiding hierover een afspraak te maken om de accommodatie te laten controleren. Indien dit niet mogelijk is, kunt u uw adres achterlaten waarnaar de borg opgestuurd kan worden, dit is wel op eigen risico (zie borgprocedure). Bij betaling met creditcard kan het zijn dat de afgegeven creditcardslip na akkoordbevinding wordt vernietigd.

Linnengoed

Het linnengoed bij appartementen en chalets is niet altijd inclusief. We adviseren u om eigen linnengoed mee te nemen danwel dit vooraf te huren indien mogelijk. Indien het linnengoed wel inclusief is staat dit duidelijk vermeld in de omschrijving.

Bagage

Gedurende de gehele reis en verblijfsduur bent u zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Voor verlies, schade of diefstal accepteert reisorganisator geen aansprakelijkheid. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten. U kunt dit zowel telefonisch als via internet bij ons regelen. Voor mensen die met de bus reizen is het in de meeste gebieden mogelijk om op de reisdagen uw bagage in een depot achter te laten zodat u deze dag nog kunt skiën. Dit bagagedepot is een extra service die ter plaatse wordt geleverd. Eventuele klachten of aangiften van verlies, diefstal en/of schade worden niet door reisorganisator in behandeling genomen. Het gebruiken van een bagagedepot is altijd op eigen risico en voor eigen kosten.

Verloren voorwerpen

Reisorganisator is niet verantwoordelijk voor het opsporen van verloren voorwerpen. In geval van vermissing willen wij, voor zover mogelijk en redelijkerwijs verwacht mag worden, wel helpen bij het zoeken en eventueel terugbezorgen van het verloren voorwerp. Door ons gemaakte directe en indirecte kosten voor opsporing en terugbezorging worden aan u doorbelast. U boekt onder het beding dat het kwijtraken van bagage, ook nadat het door reisorganisator gevonden is, uw eigen risico is.

Kinderen

In veel gebieden zijn er kinderkortingen voor zowel de skipas als het hotel. Baby’s hoeven in veel gevallen niet meegerekend te worden in de berekening maar soms wordt er wel een bedrag voor ze in rekening gebracht. In principe moeten ook baby’s meegeteld worden met de maximale capaciteit van de accommodatie; op aanvraag is het soms mogelijk om met meer mensen toegelaten te worden. Kinderbedjes kunnen soms vooraf gereserveerd worden (zie omschrijving). Lakens en een dekentje moeten door de reiziger zelf meegenomen worden.

Huisdieren

Huisdieren zijn in sommige accommodaties na het betalen van een toeslag per huisdier welkom (certificaat rabiës vrij is verplicht). Het meenemen van een huisdier moet altijd vooraf opgegeven worden, en moet op de factuur en later op de voucher vermeld staan. Omdat in de bussen geen huisdieren zijn toegestaan, dient u gebruik te maken van eigen vervoer.

Skipas

Een eventueel geboekte of in het arrangement opgenomen skipas kan ter plaatse niet worden gewijzigd. De skipas gaat normaal gesproken in op de dag na aankomst als vermeld op de bevestiging (normaal dus op zondag). Bij afwijkende reisduur als aangegeven in de reisdocumenten. Mocht u tijdens de vakantie, om wat voor reden dan ook, één of meerdere dagen geen gebruik kunnen maken van uw skipas kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door reisorganisator.

Accommodatie

De beschrijvingen en foto’s van de accommodatie kunnen in werkelijkheid afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die het naar eigen smaak hebben ingericht. Sommige accommodaties kunnen bij een maximale bezetting minder ideaal en vrij krap zijn. Houdt u bijvoorbeeld rekening met de hoeveelheid warm water in geval van een kleine boiler. In de keukenuitrusting zijn niet altijd een koffiezetapparaat en/of kaasschaaf aanwezig. De aanwezige signaalsterkte, van internet alsmede televisie, kan soms niet optimaal werken. Boekt u meerdere appartementen of studio’s van dezelfde soort tegelijkertijd, dan zal reisorganisator proberen deze zo dicht mogelijk bij elkaar te reserveren. Dit is te allen tijde een preferentie, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Het is nooit toegestaan met meer deelnemers in een accommodatie te verblijven dan als maximum staat aangegeven, tenzij schriftelijk overeen gekomen en in de bevestiging vermeld. De eigenaar / beheerder heeft het recht mensen de toegang tot een accommodatie te ontzeggen wanneer hier niet aan wordt voldaan.

Accommodatieschoonmaak

Voor alle accommodaties geldt dat de eindschoonmaak onderdeel uitmaakt van de servicekosten, die verplicht worden afgenomen. Wij gaan  er wel vanuit dat u de accommodatie opgeruimd / bezemschoon achterlaat, ook het afvoeren van huisafval valt hieronder. De keukenhoek en afwas vallen nooit onder de schoonmaak en dienen door uzelf gedaan te worden. Indien aan deze basisvoorwaarden niet voldaan is behouden wij het recht voor om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Borg

Voor de accommodatie dient tevoren per bank een borg te worden betaald. Het borgbedrag staat vermeld in uw reisdocumenten. Deze borgsom wordt, aan het einde van het verblijf tot max. 7 dagen na vertrek aan u retour overgemaakt mits de accommodatie in orde bevonden is.  De afhandeling van de borg is een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer. Klachten m.b.t. ingehouden borg worden niet in behandeling genomen, omdat het voor reisorganisator niet mogelijk is om de situatie achteraf te beoordelen. In enkele gebieden moet ter plaatse borg worden betaald voor ski- en/of snowboardmateriaal. Afwijkingen op deze borgprocedure zijn mogelijk en worden in de voorwaarden van de betreffende accommodatie of aanbieding vermeld.

Klachten

Klachten dienen direct bij onze vertegenwoordiger ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf vaak wat aan een klacht gedaan kan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur na aankomst / constatering gemeld te worden bij kantoor reisorganisator of buiten kantooruren via het noodnummer +43 (0)650 24 750 15. Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht:

1  middels een door onze vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden.

2  uw brief samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van de reis schriftelijk per post bij reisorganisator ingediend te worden.

Klachten die op de bestemming niet a) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld en b) schriftelijk d.m.v. een door onze vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier zijn vastgelegd, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

Wensen en afspraken

Agent probeert zoveel mogelijk te voldoen aan wensen van klanten. Wanneer een wens resulteert in een afspraak met agent en daarmee een onderdeel vormt van een reisovereenkomst, dan moet de afspraak op de factuur/reserveringsbevestiging en op de later te ontvangen bevestigingsbrief vermeld zijn om hier aanspraak op te kunnen maken. Aan wensen kunnen nooit rechten worden ontleend.

Promotie en aanbod

De gegevens op de internetpagina en bevestigingsbrief/mail binden agent, tenzij:

•  wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór bevestiging van het contract via internet of telefoon ter kennis van de reiziger zijn gesteld.

•  zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een akkoord tussen beide partijen bij het contract.

•  het gaat om correcties van fouten in de berekening van de reissom.

Agent kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aanbod geldt steeds tot uitputting.

Informatie met betrekking tot de reiziger

De reiziger zal aan agent alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de agent mogen die kosten in rekening gebracht worden.

Boekingsvoorwaarden

De overeenkomst tussen boeker en agent komt tot stand na een mondelinge boeking, een boeking per e-mail of een boeking via ons boekingssysteem. De plicht tot uitvoeren van het contract door agent ontstaat op het moment dat boeker de factuur/reservatiebevestiging van de geboekte reis schriftelijk of via elektronische weg ontvangt. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de reisovereenkomst voor alle opgegeven personen. De boeker handelt in eigen naam en voor eigen rekening. Hij erkent eveneens te handelen als lasthebber in naam en voor rekening van de reisgenoten die niet ondertekenen, zulks op straffe van zichzelf te verbinden. Agent berekent per boekingsbevestiging reserveringskosten.

Toeristenbelasting

Voor de meeste accommodaties dient u toeristenbelasting te betalen (tenzij aangegeven dat dit inclusief is). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de bestemming / accommodatie. Bij de meeste accommodaties worden indicatieprijzen weergegeven.

Prijs van de reis

De in het contract overeengekomen prijzen zijn vast. Bijkomende kosten zoals aangegeven in de aanbieding worden apart (vooraf of ter plaatse) aan u doorberekend. De in het contract overeengekomen prijzen kunnen tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan herzien worden, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a  de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b  de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c  de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Indien de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan reisorganisator heeft betaald.

Bijboeking van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger

Na het opmaken van de factuur kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek een optie of arrangementsonderdeel bijboeken indien deze bijgeboekte optie voorradig is. Reisorganisator is gerechtigd, na deze 28 dagen, per bijboeking Euro 10,00 wijzigingskosten in rekening te brengen, vermeerderd met de kosten voor de bijgeboekte optie. De bijboeking wordt per verzonden factuur bevestigd. Tussentijdse prijsstijgingen mogen hierin meegerekend worden.

Opzegging van een optie/arrangementonderdeel door de reiziger

Na het opmaken van de factuur kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek een optie of arrangementonderdeel opzeggen (opzegging catering is niet mogelijk). Reisorganisator is gerechtigd Euro 25,00 per opgezegd(e) optie/arrangementonderdeel (met een minimum van 30%) in rekening te brengen. De opzegging wordt per verzonden factuur bevestigd. Het is niet mogelijk een geboekte optie (o.a. skipas uitbreiding, materiaalhuur etc.) of arrangement onderdeel ter plaatse terug te vorderen.

Wijziging van vertrekdatum of bestemming door de reiziger

Dit is niet mogelijk. Indien de reiziger, vertrekdatum of bestemming wenst te wijzigen, dan gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

Wijzigingen door agent vóór de afreis

Indien vóór de aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient agent de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te stellen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de agent voorgestelde wijzigingen aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de agent van zijn beslissing in kennis te stellen. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Verbreking door de agent vóór afreis

Indien de agent vóór aanvang van de reis het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a  ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis met een gelijke of lagere prijs, of wel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis met een hogere prijs, waarvoor een toeslag betaald moet worden. Indien de reis die ter vervanging wordt aangeboden een lagere prijs heeft, zal agent het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;

b  ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

1  Agent de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, nodig voor de uitvoering van de reis (bijv. bus- en of appartementbezetting, enz.), niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste zeven kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan op de hoogte werd gebracht;

2  de annulering het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden (o.a. overboeking door een agentschap en lawines) onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Betaling

Na ontvangst van de factuur/reserveringsbevestiging dient binnen 10 dagen minstens het voorschot (30% van de reissom, plus reserveringskosten en de eventuele premie voor annuleringsverzekering) onder vermelding van het factuurnummer voldaan te worden. Uiterlijk 4 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Wanneer u vanaf 4 weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag na ontvangst factuur in één keer binnen 5 werkdagen over te maken. Wanneer u binnen 2 weken voor vertrek boekt, dient u na ontvangst factuur per direct het totale bedrag over te maken. Het geld of een bewijs van betaling moet altijd voor vertrek in ons bezit zijn. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de klant.

Betalingsverzuim

Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door agent geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zult louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een interest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden facturen met 15 % of met een minimum van Euro 25 per slaapplaats verhoogd. In geval van uitblijvende betaling zijn eventuele incasso en overige bijkomende kosten voor uw rekening.

Annulering

Reisorganisator accepteert uitsluitend annuleringen die aangetekend verstuurd zijn naar reisorganisator. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum. Bij verhindering mag iemand anders uw plaats innemen. Dit verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek schriftelijk en samen met de annuleringmelding worden ingediend, waarbij diegene die in de plaats komt, alle verplichtingen overneemt waaronder ook het vermelden van zijn naam, adresgegevens en handtekening op het inschrijfformulier en het betalen van Euro 35 per persoon. In alle gevallen bent u reisorganisator, per geannuleerde reservering, de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringkosten verschuldigd:

•  Bij annulering tot 57 dagen voor vertrek: 30%

•  Bij annulering vanaf 56 tot 29 dagen voor vertrek: 50%

•  Bij annulering vanaf 28 tot 15 dagen voor vertrek: 75%

•  Bij annulering vanaf 14 dagen tot vertrek: 100%

van de reissom, vermeerderd met € 35 annuleringskosten.

 

Indien het om annulering van een arrangement gaat en de annuleringskosten bedragen minder dan 100% van de reissom van de deelnemer(s) welke annuleert, dan wordt de arrangementprijs van de overige deelnemers aangepast naar de dan geldende staffel. Agent adviseert de reizigers bij het boeken een annuleringsverzekering af te sluiten om zich in te dekken tegen bovenvermelde annuleringskosten voor het geval u door onvoorziene omstandigheden moet annuleren.

Het is mogelijk om via agent een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij de aangegeven verzekeraar. Agent treedt op als wederverkoper en is niet verantwoordelijk voor de prestaties welke door verzekeraar geleverd worden. Reiziger verklaart zich akkoord met de door verzekeraar gesteld voorwaarden. Reiziger zal zich in geval van schade binnen de in de voorwaarden gestelde termijn wenden tot agent, welke zal bemiddelen bij eventuele aanspraken tot vergoeding.

Aansprakelijkheid van de reiziger

Voor schade en letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt agent geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico. Agent adviseert u daarom een reisverzekering af te sluiten. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die agent, haar personeel of vertegenwoordigers, vervoersmiddel, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Reiziger is verplicht om over een in Nederland gangbare aansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22.00 uur, vernielingen etc.) kan agent het reiscontract onmiddellijk verbreken en/of boetes voor het onbetamelijk bedrag berekenen, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.

Aansprakelijkheid van agent

Agent is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.Agent accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij agent maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot maximaal 100% van de reissom.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomten tussen de agent en de reiziger is het Oostenrijks recht van toepassing. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Liezen, Oostenrijk.

Versie 01/05/2015

 

AA Holiday Homes, Schattenberg 43, A-8960 Öblarn, Österreich